Navigation

Arbeid en sociale zekerheid

 

Epsilon Research richt zich op de thema’s arbeid en sociale zekerheid. Participatie, in welke vorm dan ook, draagt bij aan beleidsdoelstellingen van publieke en private partijen als landelijke en lokale overheden, UWV, verzekeraars, brancheorganisaties en individuele werkgevers.

Arbeid
Op de arbeidsmarkt is het de kunst beleid goed af te stemmen op demografische trends en economische ontwikkelingen. Goede (sectorale, regionale of internationale) arbeidsmarktanalyses helpen daarbij.
Epsilon Research beschikt daarnaast over specifieke kennis rond de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten (inclusief Wajong), zelfstandig ondernemers en niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers).

Sociale zekerheid
Binnen de sociale zekerheid zijn decentralisatie en privatisering belangrijke trends. Gemeenten worden binnen de Participatiewet financieel afgerekend op hun re-integratieprestaties. Private verzekeraars krijgen een steeds grotere rol bij de uitvoering van de sociale zekerheid.
Uitdagende vraagstukken als “Welke interventies zijn effectief en waarom?” en “Waar kan ik als organisatie het beste mijn
(re-integratie)budget op inzetten?” zijn voorbeelden waarbij Epsilon Research bij uitstek ingeschakeld kan worden.

effectief onderzoek voor arbeid en sociale zekerheid