Navigation

Publicaties

Niet downloadbare publicaties zijn opvraagbaar, tenzij ze vertrouwelijk zijn.

 1. Vukadin, M., W. Zwinkels, F. Schaafsma, M. Spijkerman, M. de Graaf, Ph. Delespaul, J. van Weeghel, J. van Dongen, J. Anema, Effectiveness, cost-effectiveness and return on investment of individual placement and support compared with traditional vocational rehabilitation for individuals with severe mental illness in the Netherlands: a nationwide implementation study, BMJ Public Health 2024-2.
 2. Schaap, R., P. Coenen, W. Zwinkels, M. de Wolff, A. Hazelzet and J. Anema (2023), Training for Supervisors to Improve Sustainable Employment of Employees with a work Disability: A Longitudinal Effect and Process Evaluation from an Intervention Study with Matched Controls, Journal of Occupational Rehabilitation.
 3. Andriessen, S. en W. Zwinkels (2022), Op weg naar effectieve gezondheidsbevordering voor werkenden met een lage sociaaleconomische positie, Overkoepelende analyse van de projecten uit het deelprogramma Werk(en) is gezond, ZonMw.
 4. Juurlink, T., F. Lamers, H. van Marle, W. Zwinkels, M. Spijkerman, A. Beekman and J. Anema, Individual placement and support and employment in personality disorders: a registry based cohort study, BMC Psychiatry (2022) 22:188.
 5. Donker van Heel, P., W. Zwinkels en K. van Buiren (2022), Modernisering en versterking socialezekerheidsstelsel Aruba, De Beleidsonderzoekers/Epsilon Research/Economisch Bureau Amsterdam.
 6. Bouma, S. en M. Steijaert, m.m.v. S. van der Kemp en W. Zwinkels (2022), Een nieuwe toekomst voor slachtoffers van (ex-)partnergeweld, Evaluatie van de interventie De Nieuwe Toekomst op effectiviteit en werkzame mechanismen, Atria.
 7. Engelen, M., W. Zwinkels, N. Hippert, M. Sax en J. Talman (2021), Kenmerken Doelgroep Banenafspraak, De Beleidsonderzoekers/Epsilon Research.
 8. Hoeve, Y. ten, M. Sax, M. Engelen, W. Zwinkels, L. van den Berg en W. Roozendaal (2021), Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie, De Beleidsonderzoekers/Epsilon Research/Vrije Universiteit Amsterdam.
 9. Van Vuuren, D., W. Zwinkels, A. Heijne, J. Kossen en D. Ooms (2020), Beleidsdoorlichting Artikel 1 arbeidsmarkt 2012-2019, De Argumentenfabriek/Epsilon Research.
 10. Graaf-Zijl, Marloes de, Marcel Spijkerman and Wim Zwinkels (2020), Long-Term Effects of Individual Placement and Support Services for Disability Benefits Recipients with Severe Mental Illnesses, IZA Discussion Paper 13772.
 11. Visee. H. en W. Zwinkels (2020), Effectiviteit van de Aanpak 45+ van de gemeente Almere Deelrapport 5: secundaire analyses klanten met een niet-westerse migratieachtergrond, Regioplan.
 12. Visee, H., M. Bouterse en W. Zwinkels (2019), Effectiviteit van de Aanpak 45+ van de gemeente Almere Deelrapport 4: effectiviteitsanalyse en verklarend onderzoek, Regioplan.
 13. Cuelenaere, B., W. Zwinkels en J. Leenen (2019), Beweegredenen werkgevers keuze WGA- en ZW-markt, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 14. Zwinkels, Wim en Lennart de Ruig (2018), Verzuimcurven gedurende de loondoorbetalingsperiode, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 15. De Ruig, Lennart, Gregor Walz en Wim Zwinkels (2018), Evaluatiekader Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt, tussenrapportage, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 16. Zwinkels, Wim (2018), Verlofregelingen arbeid en zorg naar type arbeidsrelatie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 17. Zwinkels, Wim (2018), Developments in working life in the Netherlands 2017, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 18. Hassink, W., P. Koning and W. Zwinkels (2018), Do Firms with Low Disability Risks Opt Out from Public to Private Insurance?, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, Volume 18, Issue 1.
 19. Zwinkels, Wim (2018), Collective wage bargaining outcomes in the Netherlands 2017, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 20. Zwinkels, Wim (2018), Evaluatie flexibel bevallingsverlof, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 21. Zwinkels, W., M. Knoef, J. Been, K. Caminada, K. Goudswaard (2017), Zicht op zzp-pensioen, Netspar design paper 91.
 22. Zwinkels, Wim (2017), Statutory minimum wages in the Netherlands, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 23. Zwinkels, Wim (2017), Collective agreements and employee representation in the Netherlands, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 24. Zwinkels, Wim (2017), Burnout in the Netherlands, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 25. Zwinkels, Wim (2017), Extending working lives in the Netherlands, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 26. Zwinkels, Wim, Marike Knoef, Koen Caminada, Kees Goudswaard en Jim Been (2017), Zelfstandigen zonder pensioen?, Economisch Statistische Berichten, jaargang 102, 254-256.
 27. Ruig, Lennart de, en Wim Zwinkels (2017), Evaluatiekader voor het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 28. Zwinkels, Wim (2016, 2017), Bijdragen voor: Interdepartementaal Beleidsonderzoek (2017), Geschikt voor de arbeidsmarkt, Mogelijkheden om de arbeidsparticipatie in de WIA te vergroten.
 29. Zwinkels, Wim (2016), Wettelijke werkgeverslasten van uitzendarbeid, Algemene Bond Uitzendondernemingen.
 30. Zwinkels, W. en M. Guiaux, (2015), Schulden belemmeren terugkeer naar werk, Economisch Statistische Berichten, jaargang 100, 690–692.
 31. Zwinkels, Wim (2015), De invloed van beslaglegging op WW-gerechtigden, UWV.
 32. Hassink, Wolter, Pierre Koning and Wim Zwinkels (2015), Employers Opting Out of Public Disability Insurance: Selection or Incentive Effects?, IZA Discussion Paper No. 9181.
 33. Koning, J. de, P. de Hek, L. Mallee, M. Groenewoud en W. Zwinkels (2015), Experimenteel onderzoek re-integratie intensieve dienstverlening versus basisdienstverlening bij UWV, Seor, Epsilon Research en Regioplan.
 34. Koning, J. de, P. de Hek, L. Mallee, M. Groenewoud en W. Zwinkels (2015), Experimenteel onderzoek Passend Werkaanbod bij UWV, Seor, Epsilon Research en Regioplan.
 35. Zwinkels, Wim (2015), Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden, UWV.
 36. Seor, Epsilon Research en Regioplan (2014), Uitkomsten en ervaringen experimenten netto-effectiviteit re-integratie.
 37. Gerritzen, Iris en Wim Zwinkels (2014), Achmea Spoor 2 trial, Achmea (vertrouwelijk).
 38. Zwinkels, Wim, Triage WIA (2014), Voorspelling van WIA-instroom op basis van 42e-weeks meldingen, Achmea (vertrouwelijk).
 39. Zwinkels, Wim en Gregoor Peters (2014), Bepaling optimale agenderingstermijn intake, Achmea (vertrouwelijk).
 40. Cuelenaere, B., W.S. Zwinkels en A.A. Oostveen (2014), Praktijk en effecten van Bovenwettelijke Cao-aanvullingen ZW, VLZ, WIA en WW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 41. Zwinkels, W. en P. van der Hauw (2013), Onderzoek en aanbevelingen maatregel opschorting uitkering bij status VOW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 42. Zwinkels, Wim (2013), ESF performance target setting and adjusting in social inclusion, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion.
 43. Cuelenaere, B., W.S. Zwinkels, T.J. Veerman en P.G.M. Molenaar-Cox (2013), Ontwikkeling hybride financiering WGA, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 44. Van Genabeek, J., M. van der Klauw, S. Andriessen en W. Zwinkels (2012), Evaulatie pilot Perspectief op Participatie (POPA) in Amsterdam Zuidoost, DWI Amsterdam en Agis Zorgverzekeringen.
 45. Zwinkels, Wim (2012), Voorspellers van werkhervatting, UWV.
 46. Van Genabeek, J. van, S. Andriessen, M. van der Klauw en W. Zwinkels (2011), In beweging in Noord (IBIN), Eindevaluatie pilotproject, DWI Amsterdam en Agis Zorgverzekeringen.
 47. Cancedda, A., M. Canoy, J. Dodd, V. Donlevy, P. Jeffrey, M. Peters, E. van Nuland and W. Zwinkels (2011), The Mid-term Evaluation of PROGRESS, European Commission DG Employment and Social Affairs.
 48. Ojen, Q.H.J.M. en W.S. Zwinkels (2011), Baan-baanmobiliteit: ontwikkelingen in trends en voorkeuren van werknemers en werkgevers, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 49. Zwinkels, W.S. (2011), Verwachte effecten overheveling Wajong naar gemeenten, FNV.
 50. Zwinkels, W. en B. Meijs (2011), De invloed van klantcontacten op uitstroom naar werk, UWV Kennisverslag 2011-I.
 51. Brouwer, Peter, Aukje Smit en Wim Zwinkels (2011), Social Return – inzet kwetsbare groepen via aanbestedingen, Aan de slag magazine.
 52. Zwinkels, W. en P. Rijnsburger (2010), Invloed van verkorting van de maximale WW-duur, UWV Kennismemo 10/09.
 53. Brouwer, P., A. Smit, E. van Wijk en W. Zwinkels (2010), Social return bij het Rijk, TNO.
 54. Deursen, C. van, I. van Straaten en W. Zwinkels (2010), Monitor Arbeidsbeperkten en Werk 2007-2009, UWV.
 55. Zwinkels, W. (2010), Bovenwettelijke verlofregelingen bij overheid en onderwijs, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 56. Zwinkels, W. en A. Verbree (2010), Arbeidsmobiliteit bij overheid en onderwijs, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 57. Zwinkels, W. (2009), Klanttevredenheid OndersteBoven, gemeente Enschede.
 58. Ravesteijn, J., H. Graafland, G. Duinkerken en W. Zwinkels (2009), Eindrapportage Gildeproject Enschede.
 59. Zee, F. van der et al (2009), Investing in the Future of Jobs and Skills, Scenarios, implications and options in anticipation of future skills and knowledge needs, European Commission.
 60. Leeuwen, Peter van en Wim Zwinkels (2009), Conjunctuur en baan-baan-mobiliteit, Sociaal Bestek, 6-2009.
 61. Zwinkels, Wim en Peter van Leeuwen (2009), Benut het arbeidsmarktbeleid in deze crisistijd, Sociaal Bestek, 4-2009.
 62. Zwinkels, W. en P. Brouwer (2009), Ervaringen met de WGA, Verbond van Verzekeraars.
 63. Bosch, L., T. Overmars-Marx, D. Ooms en W. Zwinkels (2009), Wajongers en werkgevers: over omvang en omgang, Vilans/TNO.
 64. Zwinkels, W., D. Ooms en J. Sanders (2009), Omvang, aard en achtergronden van baan-baan-mobiliteit, RWI.
 65. Zwinkels, Wim (2008), Duurzame aandacht voor effectiviteit, column, Maandblad Reïntegratie, 6-2008.
 66. Hagen, B., W. Zwinkels, A. Mulder, L. Berkouwer, T. Overmars-Marx, D. Ooms, A. te Peele en J. Sanders (2008), Trainen voor een baan, Onderzoek naar de werkwijze Stam, Vilans/TNO.
 67. Ooms, Daan en Wim Zwinkels (2008), Quickscan informatie 45-plussers in de bijstand, TNO.
 68. Vos, Edwin de, Wim Zwinkels, Arjan Heyma en Chris van Klaveren (2008), Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau, TNO/SEO, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 69. Zwinkels, W.S. en C.W.J. Wevers, Effectiviteit van re-integratie: het kan beter!, Input voor de Tweede Kamer hoorzitting d.d. 26 maart 2008, TNO.
 70. Scheele, Dirk, Wim Zwinkels en Peter van Leeuwen, Gedwongen arbeidsmobiliteit en zijn gevolgen, Arbeidsmarktjournaal, mei 2008.
 71. Sanders, Jos en Wim Zwinkels (2008), Knelpunten op de Europese arbeidsmarkt, welke, wanneer en waar?, TNO.
 72. Brouwer, P., D. Ooms en W. Zwinkels (2008), Effectiviteit Winnock interventies, TNO (vertrouwelijk).
 73. Groot, I., M. Zijl-De Graaf, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms en W. Zwinkels (2008), De lange weg naar werk, Beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB, RWI.
 74. Te Peele, A.M.J. te, A. Mulder, W.S. Zwinkels en J.M.A.F. Sanders (2007), Hoe effectief is Supported Employment?, Een literatuurstudie naar de effectiviteit van Supported Employment, in: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, jaargang 33 nr. 4.
 75. Zwinkels, Wim (2007), Effectiviteit van re-integratie: onbenutte potenties van privatisering, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2-2007.
 76. Groot, I., M. Zijl-De Graaf, P. Hop, L. Kok, B. Fermin, D. Ooms en W. Zwinkels (2007), Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid, SEO/TNO.
 77. Zwinkels, W., P. Brouwer, D. Ooms en A. Braat (2007), Effectiviteit verzuimdienstverlening Achmea, TNO (vertrouwelijk).
 78. Hekelaar, A., W. Zwinkels en D. Ooms (2007), Evaluatie Jobhunting Randstad Rentree, SWA Rotterdam/TNO.
 79. Zwinkels, W. en M. Klerkx (2007), Arrangementen ter invulling van het WGA-risico, Raad Nederlandse Detailhandel.
 80. Zwinkels, W., A. Braat, P. Brouwer en D. Ooms (2007), Verzuimprognosemodel Achmea, TNO (vertrouwelijk).
 81. Zwinkels, Wim, Jette Roelevink en Alex Hekelaar (2006), Effectieve reïntegratie in Rotterdam, Sociaal Bestek 5/2006.
 82. Brouwer, P., W. Zwinkels en J. van Genabeek (2006), Maatschappelijke kosten en baten van gesubsidieerde arbeid en sociale activering, TNO.
 83. NIFU STEP (2006), Feasibility of indicators of researchers’ geographical mobility and career paths, ERAWATCH Network ABSL.
 84. Wevers, C.W.J. e.a. (2006), Evaluatie SUWI 2006, perceel 2: Werk boven uitkering, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 85. Brenninkmeijer, V., C. Wevers, W. Zwinkels, P. van Eekert, P. Donders, K. van Laarhoven, E. Dorscheidt (2006), Evaluatie aanbesteding UWV 2001-2005, TNO/BMC.
 86. Gort, J., E. Koningsveld, Z. Loza and W. Zwinkels (2006), Methodical instructions for the analyses of working environment, for the calculation of the costs of accidents at work on company and state level, and the calculation of the costs of occupational diseases, State Labour Inspectorate, Latvia.
 87. Zwinkels, W., P. Brouwer en A. Braat (2006), Verzekerd van een effectieve prikkel; Een verkennend onderzoek naar het effect van private uitvoering van de WGA, Verbond van Verzekeraars.
 88. Hekelaar, A., W. Zwinkels en A. Braat (2006), De juiste klant op het juiste traject. Een onderzoek naar de netto-effectiviteit van het Rotterdamse reïntegratiebeleid voor het ontwikkelen van klantprofielen, SWA/TNO.
 89. Brouwer, P. en W. Zwinkels (2006), Verzekerd van een vangnet na de WAZ? Gevolgen van afschaffing van de WAZ voor het verzekeren van arbeidsongeschiktheidsrisico’s door ZZP’ers, Breed Platform Verzekerden en Werk & TNO.
 90. Evers, M. en W. Zwinkels (2005), Cliëntstromen Loon boven Uitkering, gemeente Alkmaar, TNO (vertrouwelijk).
 91. Zwinkels, Wim (2005), Buitenlandse ervaringen met de aanbesteding van reïntegratie, Maandblad Reïntegratie, jaargang 5 no. 1/2.
 92. Brouwer, P. en W. Zwinkels (2005), Effectiviteit verzuimdienstverlening Achmea, TNO (vertrouwelijk).
 93. Zwinkels, W. (2005), Prestaties van reïntegratiebedrijven vergeleken: Benchmarking van effectiviteit, in: Verraderlijk effectief, Prestatiemeting van reïntegratie en activering deel 2, TNO.
 94. Genabeek, J. van, E. de Vos en W. Zwinkels (2004), De besteding door gemeenten van het werkdeel van de WWB in 2004, BOREA.
 95. Zwinkels, W.S. (2004), Benutting van het arbeidspotentieel, in: I.L.D. Houtman, P.G.W. Smulders en D.J. Klein Hesselink, Trends in arbeid 2004, TNO Arbeid.
 96. Zwinkels, W., M. Willemsen en D. Zult (2004), Ziekteverzuim in de drogisterijbranche, TNO Arbeid.
 97. Zwinkels, W., J. van Genabeek, B. Fermin en E. de Vos (2004), Misbruik van reïntegratiegelden, Een inventariserend onderzoek naar vormen en risico’s van fraude en oneigenlijk gebruik, Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
 98. Zwinkels, W.S., J. van Genabeek en I. Groot (2004), Buitenlandse ervaringen met de aanbesteding van reïntegratiediensten, Raad voor Werk en Inkomen, ISBN 90 5901 431 6.
 99. Vinke, H., W. Zwinkels en R. Cremer (2004), Analyse van het aanbestedingsmodel gemeente Groningen.
 100. Lagerveld, S.E., J. Minderhoud en W.S. Zwinkels (2004), Zeker verzekerd? Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp-ers nu en straks, Breed Platform Verzekerden en Werk.
 101. Heyma, A. en W. Zwinkels, Reïntegratie beter bij homogene groepen, Economisch Statistische Berichten, 20 februari 2004.
 102. Reijenga, F., W. Zwinkels en T. van Vuuren (2004), Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de zorgsector: een inventarisatie en analyse van oorzaken en maatregelen, Raad voor Werk en Inkomen.
 103. Heyma, A., W. Zwinkels en J. van Seters (2003), Doelgroepindeling aanbesteding reïntegratie, De relatie tussen persoonskenmerken, kosten en effectiviteit van reïntegratietrajecten, Raad voor Werk en Inkomen, ISBN 90 5901 314 X.
 104. Koningsveld, E.A.P., W.S. Zwinkels, J.C.M. Mossink, X.M. Thie en M. Abspoel (2003), Maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden van werknemers in 2001, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 105. Vinke, H., W. Zwinkels, J. Besseling en S. Lagerveld (2003), Expertiseopdracht meting tevredenheid opdrachtgevers over reïntegratiebedrijven, TNO Arbeid.
 106. Korver, A., S. Lagerveld, K.J.M. Stark en W.S. Zwinkels (2003), De economische betekenis van ZZP-ers, TNO Arbeid.
 107. Vinke, H., B. Fermin, J. van Genabeek, S. Lagerveld en W. Zwinkels (2003), Klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven, Raad voor Werk en Inkomen, ISBN 90 5901 247 X.
 108. Zwinkels, W.S., The use of new technology in the employment of disabled people, the view from the Netherlands, Peer Review European Commission, Spain Madrid, October 27-28, 2003.
 109. Genabeek, J. van, A.M. Hazelzet en W.S. Zwinkels (2003), Werkgelegenheidsvoorzieningen voor de Wsw-doelgroep: buitenlandse ervaringen, Raad voor Werk en Inkomen, ISBN 90 5901 223 2.
 110. Besseling, J.J.M., J. van Genabeek, C.W.J. Wevers en W.S. Zwinkels (2002), Handboek Arbeid en Belastbaarheid, Epidemiologie van verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 111. Zwinkels, W.S., R. Hoffius en J. van Genabeek (2002), De gevolgen van recente WAO-voorstellen voor chronisch zieken en gehandicapten, TNO Arbeid.
 112. Zwinkels, W.S., Labour market policies for people with disabilities: experiences in the Netherlands, Paper gepresenteerd op het seminar: Azioni per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, Aosta (Acties voor de arbeidïntegratie van personen met een handicap, Italië, 21-22 November 2002.
 113. Zwinkels, W.S., Age Equality Legislation in the Netherlands, Paper gepresenteerd op de conferentie: The International Experience of Age Discrimination Legislation, Institute for Public Policy Research and the Faculty of Laws, University College London, with support of the Nuffield Foundation, 19 April 2002.
 114. Zwinkels, W.S. (2002), Active labour market programmes for people with disabilities, Country Profile The Netherlands, TNO Work and Employment.
 115. Vroonhof, P.J.M., J.A. de Muijnck en W.S. Zwinkels (2002), Solidariteit in ziektekostenstelsels, Inkomens- en risicosolidariteit in het tweede compartiment, EIM.
 116. Zwinkels, W.S., F.M.J. Westhof, M.W.J.M. Buurman en P. Brouwer (2002), Evaluatie pilot poortwachter onderwijs, EIM.
 117. Muijnck, J.A. de en W.S. Zwinkels (2002), Oudere werknemers in het MKB, EIM.
 118. Zwinkels, W. and M. Peters, Flexcurity in the Netherlands, in: Weinert, P., M. Baukens, P. Bollérot, M. Pineschi-Gapenne and U. Walwei, Employability: From theory to practice, International Social Security Association, 2001.
 119. Zwinkels, W.S., Meer aandacht voor ziekteverzuim, gastcolumn, Lisv magazine, 2, 2001.
 120. Zwinkels, W.S., Arbeitsassistenz, the view from the Netherlands, in: Arbeitsassistenz, Support for the Integration of Disabled People into the Labour Market, Peer Review European Commission, Austria Vienna, January 17-18, 2001.
 121. Westhof, F.M.J., M. Wienhoven en W.S. Zwinkels (2001), De gevolgen van de overgang van Pemba naar Donner, EIM.
 122. Brouwer, P., F.M.J. Westhof en W.S. Zwinkels (2001), Normering collecterend process GUO.
 123. Eshuis, P.H.P. and W.S. Zwinkels (2001), Strengthening the Co-operation between Employment Offices and Social Services and Development of Pro-active Labour Market Policy in Bulgaria, Senter International.
 124. Zwinkels, W. (2001), The employment situation of people with disabilities in the European Union, European Commission, DG Employment and Social Affairs.
 125. Zwinkels, W.S. (2001), The employment situation of disabled persons, National report The Netherlands, EIM.
 126. Vroonhof, P.M.J., W.S. Zwinkels en J.A. de Muijnck (2001), Herverdelingseffecten ziektekostenverzekeringen, vooronderzoek.
 127. Brouwer, P. en W.S. Zwinkels (2001), Inventarisatie en analyse van processen voor de uitvoering van de WAO, regiegroep UWV.
 128. Brouwer, P., M.H.H. van Lin en W.S. Zwinkels (2001), Inzetten op inzetbaarheid. Employability in organisaties. OSA-rapport A179.
 129. Mevissen, J.W.M., R. Knegt, W.S. Zwinkels et al (2001), Arbeidstijden in overleg? Evaluatie van de Arbeidstijdenwet, Elsevier.
 130. Brouwers, K.M.P., M. Fricke, M. Jansen, F.M.J. Westhof en W.S. Zwinkels (2001), De MKB-ondernemer en de inzet van en zorg voor personeel, EIM.
 131. Driel, H.J. van, M. Jansen en W.S. Zwinkels (2001), MKB en krapte op de arbeidsmarkt, onderliggende mismatches en hun oplossingen, EIM.
 132. Ginkel, M.A. van, M.H.H. van Lin en W.S. Zwinkels (2000), Temporary Agency Work, National report The Netherlands, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 133. Zwinkels, W.S., National Programme for Ageing Workers, the view from the Netherlands, in: The National Programme for Ageing Workers, Peer Review European Commission, Finland Helsinki, October 12-13, 2000.
 134. Brouwers, K.M.P., G.Th. Elsendoorn, F.M.J. Westhof en W.S. Zwinkels (2000), Changes in social security legislation: Impact on SME-behaviour, EIM.
 135. Zwinkels, W.S. en M.H.H. van Lin, Tussenvormen op het spectrum werknemerschap – ondernemerschap, paper voor TVA-WESWA congres 12 oktober 2000.
 136. Bosma, N.S., A.R.M. Wennekers, G. de Wit en W.S. Zwinkels (2000), Modeling Business Ownership in the Netherlands, EIM.
 137. Doodeman, Th.J.J., J.H.S. Lobregt, K. van Montfort en W.S. Zwinkels (2000), Effects of reintegration activities on the Dutch labour market, regarding several levels of education, in: Applied Economics 32 (2), 175-182.
 138. EIM, ING, RZO (1999), ZZP, Self-employed without personnel: Entrepreneur or employee?
 139. Visee, H.C. en W.S. Zwinkels (1999), Van werknemer naar ondernemer, een hybride of directe start?, RIBES-paper 9956 (Rotterdam Institute for Business Economic Studies).
 140. Vroonhof, P.M.J., H.C. van den Berg, P. Brouwer, M. Overweel en W.S. Zwinkels (1999), Harmonisatie ondernemers- en zelfstandigenbegrip, EIM.
 141. Bosma, N.S., W.S. Zwinkels en M.A. Carree (1999), Determinanten voor toe- en uittreding van ondernemers, Ministerie van Economische Zaken.
 142. Bosch, L., H. Visee, F. Westhof en W. Zwinkels, Een baan als opstap voor een eigen bedrijf?, in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4, 1999.
 143. Brouwer, P. en W.S. Zwinkels (1999), Vergelijking normtijden sectoren, Cadans.
 144. Zwinkels, W.S., J.J. Boog, P. Brouwer en F.M.J. Westhof (1999), Normering processen WW, WAO en ZW, Cadans.
 145. Brouwer, P., F.M.J. Westhof en W.S. Zwinkels (1999), Afhandelingsprofielen GWB, Cadans.
 146. Brouwers, K.M.P. en W.S. Zwinkels (1999), De rol van de AA-accountant bij de privatisering van de sociale zekerheid in het MKB, EIM.
 147. Kok, L., W. Zwinkels, A. Hoen, R. Veldhoen en H. Visee (1998), Validering normtijden Cadans, IOO/EIM.
 148. Westhof, F.M.J. en W.S. Zwinkels (1998), Afhandelingsprofielen referentiediensten uvi’s, Lisv.
 149. Koning, C., A. Kwaak, H.C. Visee en W.S. Zwinkels (1998), Vergrijzing en MKB, De invloed van veranderingen in de demografische structuur tot 2020, EIM.
 150. Bosma, N.S., A.R.M. Wennekers en W.S. Zwinkels (1999), Scanning the Future of Entrepreneurship, A Scenario Analysis for The Netherlands, EIM.
 151. Bosma, N.S. en W.S. Zwinkels (1998), Verklaring stijging aantal starters, Ministerie van Economische Zaken.
 152. Visee, H.C. en W.S. Zwinkels (1998), Meetinstrument Overige Nalevingseffecten, case OPS, EIM.
 153. Burg, B.I. van der, A.F.M. Nijsen, H. Vinke, H.C. Visee en W.S. Zwinkels (1997), Meetinstrument Overige Nalevingseffecten, cases geluid en tillen, EIM.
 154. Bosch, L., H. Bosselaar en W. Zwinkels, Zelfstandigen en armoede, in: G. Engbersen, J.C. Vrooman en E. Snel, Arm Nederland, de kwetsbaren. Tweede jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, 1997.
 155. Berendsen, E.M., Th.J.J. Doodeman en W.S. Zwinkels (1997), Volumemodel voor de WW, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 156. Zwinkels, W.S. en J.J.M. Besseling (1997), Werkhervatting van de cliënt in de WW, Project Evaluatie van het herziene Stelsel van sociale zekerheid, VUGA.
 157. Doodeman, Th.J.J., J.H.S. Lobregt, K. van Montfort en W.S. Zwinkels, Effecten van reïntegratieactiviteiten op de arbeidsmarkt voor verschillende opleidingsniveaus, in: Maandschrift Economie, jaargang 60, december 1996.
 158. Bos, C.S., Th.J.J. Doodeman en W.S. Zwinkels (1996), Over inkoop van diensten. Effectmeting inkoopmodel BV25/BV26 – Arbeidsvoorziening.
 159. Doodeman, Th.J.J. en W.S. Zwinkels (1996), Samen werken aan werk, Effectmeting Samenwerking Gak Nederland en Arbeidsbureau te Maastricht.
 160. Doodeman, Th.J.J., J.H.S. Lobregt, T.C.A. Schuld en W.S. Zwinkels (1996), Samenwerking beproefd. Effectmeting landelijke proef-WW ‘Samenwerking arbeidsvoorziening-bedrijfsverenigingen in de vorm van één-loket- en één-dossiermodellen’.
 161. Zwinkels, W.S., Het verband tussen bedrijfsomvang en ziekteverzuim, Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 94-2.
 162. Lie A Njoek, A.L., E.M. Berendsen, G.R.J. Kalb, P. Rijnsburger en W.S. Zwinkels, Een alternatief voor terugdringing van arbeidsongeschiktheid, Economisch Statistische Berichten, 13 januari 1993.
 163. Diverse auteurs, Meerjarenraming volumina aaw/wao, ww, zw en tw (diverse jaren), Gak.
 164. Zwinkels, W.S. (1992), Voorspelbaarheid werkloosheid districtskantoor Hilversum, Gak s en o-cahier 92-12.
 165. Zwinkels, W.S. (1992), Meerjarenraming ziekmeldingen 1992-1995, Gak s en o-rapport nr. 92.
 166. Zwinkels, W.S. (1992), Ziekmeldingen op middellange termijn, een econometrisch voorspelmodel, Gak s en o-rapport nr. 91.
 167. Zwinkels, W.S. (1992), De invloed van uitkeringshoogte op werkloosheidsduur, Gak s en o-cahier 92-06.
 168. Zwinkels, W.S. (1990), Stijging ziekmeldingen 1989, een economische verklaring, Gak s en o-cahier 90-12.
 169. Zwinkels, W.S. (1990), Onderwijs en arbeidsmarkt in een input-output model, Analyse van de werkgelegenheid naar opleiding in de periode 1985-2010, WRR-werkdocument W54.
effectief onderzoek voor arbeid en sociale zekerheid